Moció sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics

Text final de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics

1.Realizar les  campanyes necessàries per a informar sobre el funcionament i prestacions dels serveis públics i prestigiar-los davant dels missatge que en pretenen justificar el desmantellament.

(Transacció amb esmenes 1 del PSC, 1 d’ERC i 1 de CiU)

1 bis. En aquest sentit, per tal de potenciar el reconeixement de la tasca dels servidors públics, el Parlament de Catalunya requereix al govern de la Generalitat l’inici de negociacions a la mesa general de la funció pública per establir els calendaris i els terminis per recuperar el poder adquisitiu perdut i la recuperació i millora de les condicions laborals.

(Esmena 1 D’addició GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa)

1 ter. Amb l’objectiu de millorar la imatge dels serveis públics, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a promoure la creació i aplicació de reglaments interns a les diferents institucions del país que penalitzin la falta d’assistència o de dedicació dels servidors públics, ja siguin professionals o polítics, a les obligacions i tasques que els són conferides en el desenvolupament del seu servei.

2. Redactar un informe detallat dels contractes de concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat de Catalunya i l’empresa privada. Aquest informe ha de contenir com a mínim, d’acord amb els paràmetres previstos en l’article 13.4 de la llei de transparència (llei 19/2014), pel que fa als contractes de gestió dels serveis públics, la següent informació: termini del contracte; condicions; grau de compliment; avaluació del servei prestat i beneficis per a l’administració i els usuaris. En el cas que es demostri que les empreses concessionàries, concertades o conveniades han incomplert les condicions dels contractes signats, realitzar els tràmits legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució.

(Transaccions amb esmenes 2 de CiU, 2 d’ERC i 2 de PSC)

3. Fixar l’obligació que abans no acabi el contracte de concessió, concert o conveni amb una empresa privada per prestar serveis públics, s’ha de redactar un informe que inclogui com a mínim la següent informació: (1) costos del contracte externalitzat (3) estudi comparatiu amb el que hagués costat la gestió pública; (2) avaluar els beneficis socials de l’externalització; i (3) comptabilitzar el benefici empresarial. L’informe es realitzarà una anys abans no acabi el contracte en el cas de contractes plurianuals, o amb una antelació suficient en el cas de contractes de menor duració.

Així mateix, fixar l’obligació que per poder signar contractes de concessió, concert o conveni amb una empresa privada per a la gestió de serveis públics sigui necessari publicar els objectius perseguits, el guany de l’externalització, i els indicadors corresponents. Anualment es publicaran aquestes dades al Portal de Transparència de la Generalitat juntament amb l’avaluació del compliment o no dels indicadors corresponents.

(Transacció amb esmenes 3 d’ICV, 3 d’ERC i 3 de CiU i 3 de PSC)

4. Facilitar als municipis, a través de les Diputacions i altres organismes supramunicipals, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació sobre la remunicipalització dels serveis bàsics privatitzats o d’aquells que se n’ha externalitzat la prestació. Estudiar la viabilitat d’oferir també suport econòmic als processos de remunicipalització

(Transacció amb esmenes 4 de CiU i 4 d’ERC4)

5. Garantir l’autonomia local, la suficiència financera dels ajuntaments i reconèixer el paper clau que juguen a l’hora de garantir la protecció social i la igualtat d’oportunitats.

6. Constituir una societat pública de serveis que, amb caràcter subsidiari, operi ens el municipis o ens supramunicipals que en contractin el serveis.

7. Fixar les bases per establir línies de crèdit als municipis i als ens supramunicipals que transcendeixin l’àmbit de les operacions incloses en els plans de sanejament econòmic i financer. Aquestes línies de crèdit, a un tipus d’interès bonificat respecte el mercat, tindran caràcter regular i s’articularan en el marc de de l’ICF en el moment que obtingui la condició d’entitat de crèdit. Així mateix, establir línies de crèdit per als Ajuntaments i organismes supramunicipals, a traves de les Diputacions dins de les disponibilitats pressupostaries, que permetin finançar a interès 0% les inversions necessàries per prestar directament els serveis públics bàsics.

(Transacció amb esmena 6 de CiU)

8. Instar el Govern de la Generalitat a demanar la retirada per part del govern espanyol de la llei 27/2013, de 27 de desembre per a la “racionalización y sostenibilidad de la administración local”.

9.  Retirar el “Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica”

10. Recuperar la titularitat pública de l’empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL).

11. Aturar la privatització dels serveis d’intermediació laboral.

12. Desplegar l’Agència Tributària de Catalunya amb la plena assumpció de les competències i capacitats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs.

13. El Parlament de Catalunya manifesta que en cap cas es poden privatitzar els serveis públics bàsics i estableix l’obligació legal que en els supòsits d’externalització, concessió, concert o qualsevol altre instrument de traspàs de prestació dels serveis públics que garanteixen drets fonamentals a l’empresa privada es convocarà una consulta popular entre la població afectada per referendar la decisió i fer-ho en el marc de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana.

14. Establir legalment que tots els contractes que l’administració pública de la Generalitat firmi amb empreses privades hauran de respectar els drets laborals dels treballadors i treballadores, ja siguin directes o subcontractats, la qual cosa implica establir una jornada màxima de 40 hores setmanals i dos dies de descans, i que se’ls retribueixi amb un salari digne, que serà igual per un mateix tipus de feina. L’incompliment d’aquestes condicions activaria els tràmits legals necessaris per a la resolució del contracte.

(Transacció amb esmena 11 de CiU)

15. Estudiar, buscar i implementar els mecanismes necessaris per prohibir la contractació d’empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social o societats que formen part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, donat que l’actual marc legal de contractació pública no contempla com a prohibitiva aquesta causa.

(Transacció amb esmena 12 de CiU)

16. El parlament mostra el ser rebuig a l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP), el tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i l'Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA) que actualment s'estan negociant pel fet que incorporen en les seves negociacions drets bàsics de la ciutadania lligats als serveis públics.

16 bis. Sotmetre a referèndum, abans de la seva ratificació, aquelles propostes de tractats europeus, d’acords comercials entre la UE i altres estats o grups d’estats que tinguin major impacte que tinguin major impacte sobre el comerç, el teixit industrial i empre­sarial, els sistemes de protecció social, els serveis pú­blics, la regulació ambiental i laboral o la protecció de la diversitat cultural

16 Ter. Garantir l’exemplaritat de l’administració catalana en les relacions laborals i de contractació dels seus treballadors i treballadores. En aquest sentit, tots els òrgans de les administracions públiques vetllaran per garantir la negociació col·lectiva com a marc de relacions laborals, de manera que cap decisió laboral es prendrà sense la negociació prèvia amb els treballadors i treballadores. A tall d’exemple, el govern de la Generalitat reobrirà negociacions sobre el decret 81/2015, de 26 de maig, de jornada i horaris de treball del personal del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya mentre no s’hagi arribat a un acord en el si de la mesa sectorial.

(Transacció amb esmena 5 d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa)

17. El Parlament de Catalunya emplaça el govern de la Generalitat a donar totes les explicacions oportunes als seus treballadors i treballadores en relació a la forma irregular d’abonament dels 44 dies corresponents a la paga extraordinàries de Nadal de l’any 2012.

(Esmena 6 D’addició GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa)

18. El Parlament de Catalunya requereix al govern de la Generalitat una rectificació en relació a la forma irregular d’abonament dels 44 dies corresponents a la paga extraordinàries de Nadal de l’any 2012, de tal forma que s’aboni de forma correcta a tot el personal les quantitats corresponents, d’acord amb la normativa legal vigent i les reiterades sentències dictades sobre l’assumpte. En concret, el govern de la Generalitat abonarà la totalitat dels 44 dies, o el 24,04% de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, objectes de supressió en el mes de desembre de 2012.

(Esmena 7 D’addició GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa)